Gizlilik Politikası

1. Veri Sorumlusu’nun Kimliği

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş (“biz” veya “Aplikasyon Sahibi”) veri sorumlusu sıfatıyla, Alzheimer Aplikasyonu kullanıcıları ve ziyaretçilerinin bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı duymakta ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elinden gelen gayreti göstermektir. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı tüm telif hakları Aplikasyon Sahibi’ne ait olan Alzheimer Aplikasyonu’nun (“Aplikasyon”) kullanılması sırasında kullanıcı ve ziyaretçiler tarafından Aplikasyon Sahibi ile paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Gizlilik Politikası, Aplikasyon’a ilişkin Kullanım Koşulları ile bir bütün olup, Kullanım Koşulları ile birlikte dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, Aplikasyon’u kullanmayınız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Aplikasyon’a girdiğiniz kişisel verilerinizin (örneğin; ad, soyad, telefon numarası, mobil cihazınıza ait bilgiler, görüntü vb.) Aplikasyon Sahibi tarafından Aplikasyon Sahibi’nin Kullanım Koşulları kapsamında size karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Aplikasyon’u gereği gibi kullanabilmeniz, Aplikasyon Sahibi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Aplikasyon Sahibi’nin meşru menfaatleri nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanabilecek ve işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Aplikasyon Sahibi’nin yurtiçinde ve/veya yurtdışındaki iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, diğer Aplikasyon kullanıcılarına ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veri saklama sistemlerine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde kapsamında aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aplikasyon’u kullanmanız esnasında, sözlü, yazılı ve sair elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Aplikasyon Sahibi’nin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Güvenliği

Aplikasyon Sahibi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli ve makul teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

Öte yandan, yasal açıdan gereken hallerde, resmi bir makamın talepte bulunması halinde ve/veya iyi niyet çerçevesinde - gizliliğe ilişkin menfaatlerinizi ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmak sureti ile (a) yasal koşullara veya hukuki süreçlere riayet etmek; (b) sahip olduğumuz haklarımızı korumak; (c) bir suçu önlemek; veya (d) kullanıcıların kişisel emniyetini veya umumu korumak açısından gerekli olduğuna inandığımız hallerde Aplikasyon’a eklediğiniz bilgileri resmi makamlara ve yetkililere ifşa edebileceğimizi bildirmek isteriz.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, veri sahibi sıfatını haiz Aplikasyon kullanıcıları ve ziyaretçileri; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için Aplikasyon Sahibi’nin Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No.4 Maslak Sarıyer/İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Aplikasyon Sahibi’ne iletmeniz durumunda Aplikasyon Sahibi talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

7. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri

Aplikasyon, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Aplikasyon Sahibi, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Aplikasyon Sahibi, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

8. Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Aplikasyon Sahibi, Gizlilik Politikası’nı, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Aplikasyon’u kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.